Polecamy

Start arrow Świadczenia Rodzinne
Świadczenia Rodzinne - Akty Prawne

pdf Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 nr 28 poz. 146)

pdf Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1738)

pdf Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz.U.nr 219 poz. 1706)

pdf Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1551)

pdf Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz.U. 2009 nr 183 poz. 1432)

pdf Obwieszczenie Ministra Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2009 nr 175 poz. 1362)

pdf Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2009 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka (Dz. U. Nr 163, poz. 1305)

pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1058)

pdf Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. (Dz.U. nr 114 poz. 950)

pdf Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 o zmianie ustawy Kodeks Pracy i niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 237 poz. 1654 z 2008roku)

pdf Ustawa z dnia 17 października 2008 o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. poz. 1456 nr 223 z 2008 roku)

pdf Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne(Dz.U. 2007 nr 114 poz. 783)

pdf Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych(Dz.U. z 04.08.2006r. nr 139 poz. 992 )

pdf Rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 19.07.2006r. nr 130 poz. 903)

pdf Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach o świadczenia rodzinne. (Dz.U. z 2006r. Nr 58, poz.401)

pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych o wydatkach na zaliczki alimentacyjne poniesionych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin (Dz.U. z dnia 4 lipca 2005 nr 119 poz. 1007)

pdf Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2005 r. Nr 105 poz.881)

pdf Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255) - tekst ujednolicony, stan na dzień 16 lipca 2009 r.
Teksty powyższych aktów prawnych zostały pobrane z Internetowego Systemu Informacji Prawnej Kancelarii Sejmu.